MOLDS

Please have a look on our product range in section Bended parts Production of molds.

BENDED PARTS

Please have a look on our product range
in section Bended parts

3D printer

Allows the production of a unique
shaped complex metal parts.

Podporený projekt 2023

Spoločnosť 1.prešovská nástrojáreň, s.r.o. bola úspešná v Žiadosti o nenávratný nefinančný príspevok – Výzva „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“, kód výzvy OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01, riadiaci program Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, operačný program Ľudské zdroje.
 
Prioritná os č. 8. REACT-EU

Investičná priorita:  8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Názov projektu: Rozvoj digitálnych zručností zamestnancov 1.prešovskej nástrojárne, s.r.o. spojený so zavedením strojárenského informačného systému

Termín realizácie: 03/2023 – 07/2023

Quick contact

1. prešovská nástrojáreň, Ltd.

Ľubochnianska 2407/2

Prešov - Ľubotice 080 06

 

Phone: +421 51 748 50 51
             +421 51 748 50 51
Fax:
+421 51 748 50 50
Email:
info@1pn.sk3Dprint@1pn.sk